گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) :: امام رضا(ع)

سایت افغانستان

افغانستان

::

خط مستقیم :

051-38472536

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

نمونه سؤال و تست آزمون تأسيسات مكانيكي و دیگ بخار-بخش سوم

 

250- اگر RNPSH بزرگتر از ANPSH باشد چه اتفاقي مي افتد؟

الف) پمپ كندانسيت ميسوزد

ب) در نقطه ورود كندانسيت به پمپ تبخير صورت ميگيرد

ج) پمپ نمي‌تواند كندانسيت مايع را به ديگ بخار بفرستد

د) ب و ج


SB= ديگ بخار كم فشار                            H1= تراز لوله‌اي‌برگشت كندانسيت نسبت به كف چاله كندانسيت

LSS= لوله رفت بخار كم فشار                        C.PT= چاله كندانس

LCR= لوله برگشت كندانسيت كم فشار          CT= مخزن كندانسيت

 

251- در‌اين شكل اندازه h چه رابطه‌اي با RNPSH و ANPSH دارد؟

الف) تقريبا برابر با ANPSH است

ب) تقريباً‌ برابر با RNPSH است

ج) با ANPSH هيچ رابطه‌اي ندارد

د) الف و ب هر دو

 

252- اندازه H با توجه به چه عاملي محاسبه و تعيين مي‌شود؟

الف) فشار ديگ بخار

ب) فشار در خروچ از پمپ

ج) دماي كندانسيت برگشتي در ورود به پمپ

د) هيچ كدام

 

253- درچه صورتي ميتوان بدون چاله كندانس، سيستم را طراحي و نصب كرد؟

الف) پمپ كندانسيت مخصوص انتخاب شود

ب) لوله برگشت كندانسيت در تراز زير سقف وارد موتورخانه شود

ج) اندازه ارتفاع H خيلي كم باشد

د) در هر حال چاله كندانس لازم است

 

254-يك بادزن با سرعت 300RPM مقدار 30000CFM هوا رابا فشار استاتيك In.Wg 5/1 به جريان مي اندازد اگر سرعت دو برابر شود مقدار هواي جريان يافته بر حسب CFM كدام است؟

الف) 40000          ب) 60000

ج) 90000             د) 120000

 

255- در سئوال بالا فشار استاتيك بر حسب In.Wg كدام است؟

الف) 3        ) 4

ج) 6         د) 8

 

256- در يك سيستم تاسيسات گرمايي با آب گرم كننده، دبي آب 10 ليتر بر ثانيه و افت فشار دورترين مسير 4 متر ( آب) و راندمان پمپ7/0 ميباشد. قدرت پمپ بر حسب كيلووات كدام است؟

الف) 45/0           ب) 56/0

ج) 84/0              د) 2/1

 

257- دستگاه‌هاي تاسيسات مكانيكي در فضاهاي با خطر :

الف) نبايد نصب شوند

ب) با رعايت نكات‌ايمني ميتوانند نصب شوند

ج) فقط دستگاه‌هاي با شعله باز نمايد نصب شوند

د) فقط دستگاه‌ها با موتور الكتريكي جرقه را نبايد نصب شوند

 

258-نصب دستگاه‌هاي با سوخت مايع يا گاز در كدام يك از فضاها ممنوع است؟

الف) حمام و توالت              ب) حمام و اتاق خواب

ج) انبار                            د) الف و ب و ج هر سه

 

259 – براي تهويه طبيعي يك فضا، سطح دهانه بازشو به هواي خارج بايد دست كم چند درصد زير بناي آن فضا باشد؟

الف) 12 درصد                   ب) 4 درصد

ج) 10 درصد                       د) 8 درصد

 

260- اگر فشار سرعتي هوا 5/0‌اينچ آب باشد. سرعت هواي استاندارد چقدر است؟

الف) 2500 فوت در دقيقه

ب) 2830 فوت در دقيقه

ج) 3230 فوت در دقيقه

د) 3500 فوت در دقيقه

 

261- حداكثر طول كانالهاي قابل اتعطاف در هوارساني سيستمهاي تهويه مطبوع چقدر است؟

الف) 3 متر         ب) 25/3 متر

ج) 25/4 متر       د) 50/4 متر

 

262- گنجايش مخزن ذخيره سوخت در بخاري نفت سوز خانگي نبايد از چه مقدار بيشتر باشد؟

الف) 4 متر             ب) 5 ليتر

ج) 5/7 ليتر             د) 10 ليتر

 

263- ظرفيت ذخيره آب گرم كن نفتي براي هر واحد مسكوني حداقل چقدر است؟

الف) 15 گالن                   ب) 20 گالن

ج) 25 گالن                  د) 30 گالن

 

264- سيستم تعويض هواي موتورخانه تبريد :

الف) ميتواند با سيستم تعويض هواي ساختمان مشترك باشد

ب) با رعايت نكات‌ايمني ميتواند با سيستم تعويض هواي ساختمان مشترك باشد

ج) ورود هوا ميتواند مشترك باشد ولي خروج هوا بايد جدا باشد

د) بايد از سيستم تعويض هواي ساختمان كاملاً جدا باشد

 

265- در سيستمي كه در تابستان بار سرمايي محسوس 150000 بي تي يو در ساعت و با سرمايي نهان 50000 بي تي يو در ساعت باشد ضريب حرارت محسوس SENSIBLE HEAT FACTOR چقدر است؟

الف) 5/0                                                                                              ب) 66/0

ج) 75/0                                                                                                               د) 33/0

 

266- در كداميك از دستگاه‌هاي زير انتقال گرما و جرم هر دو از هوا به سطح مرطوب مي‌باشد؟

الف) برج خنك‌كن                      ب) كويل سرد و مرطوب

ج) رطوبت زن آدياباتيك                د) كندانسور تبخير

 

267- قدرت مصرفي پمپي BHP 7 دور با دور RPM 1450 است، اگر دور پمپ به RPM 2900 قدرت مصرفي آن چقدر خواهد شد؟

الف) BHP 14                     ب) BHP21

ج) BHP 35                         د) BHP56

 

268- در فصل سرد، كه دماي هواي بيرون پشت پنجره هاي اتاق پايين است، غالباً نميتوان رطوبت نسبي هواي داخل اتاق را در حد مورد نياز انتخاب كرد، چون شيشه از داخل عرق مي‌كند. چه راه حلهايي براي مقابله با‌اين مشكل وجود دارد؟

الف) دماي اتاق را بالا ببريم

ب) رطوبت نسبي پايين تري انتخاب كنيم

ج) شيشه دو جداره باشد

د) راه حلي وجود ندارد

 

269- توان ترمزي پمپي با دور RPM 1450 برابر BHP7 است، اگر دور پمپ به RPM 2900 تغيير كند توان ترمزي پمپ چقدر خواهد شد؟

الف) 14BHP          ب) BHP12

ج) BHP 35            د) BHP 56

270- فشار كلي خروجي يك بادزن 2‌اينچ، فشار كلي ورودي آن 5/1‌اينچ و فشار سرعتي خروجي آن 5/0‌اينچ است. فشار استاتيك‌اين بادزن چقدر است؟

الف) 3‌اينچ               ب) 5/2‌اينچ

ج) 2‌اينچ             د) 5/1‌اينچ

 

271- در يك مدار آب گرم كننده، مقدار جريان 10 ليتر در ثانيه و افت فشار دورترين مسير 4 متر آب و راندمان پمپ 7/0 است. قدرت پمپ بر حسب كيلو وات كدام است؟

الف) 45/0               ب) 56/0

ج) 84/0                         د) 2/1

 

272- اگر ضريب عبور از كنار ( Bypass Factor) يك كويل دو رديفه 45/0 باشد. ضريب عبور از كنار كويل مشابه 4 رديفه چه خواهد شد؟

الف) 9/0                  ب) 67/0

ج) 4/0                    د) 2/0

 

273- براي تهويه طبيعي يك فضا، سطح دهانه بازشو به هواي خارج بايد دست كم چند درصد زير بناي آن فضا باشد؟

الف) 4 درصد                  ب) 6 درصد

ج) 8 درصد                  د) 10 درصد

 

274- بازگرداني هواي استخر سرپوشيده در صورتي مجاز است كه رطوبت نسبي آن از چند درصد كمتر باشد؟

الف)30 درصد                      ب)50 درصد

ج)60 درصد                     د) به رطوبت بستگي ندارد

 

275- حداقل مقدار تعويض هواي فضاهاي خالي از انسان بايد برابر كدام يك از ارقام زير باشد؟

الف) 1/0 ليتر بر ثانيه بر متر مربع

ب) 25/0 ليتر بر ثانيه بر متر مربع

ج) 02/0 فوت مكعب در دقيقه بر فوت مربع

د) الف و ج هر دو

 

276- در سيستم‌هاي گرمايي با آب گرم‌كننده و دماي متوسط (بيش از 250 درجه فارنهايت)، براي جلوگيري از تغيير فشار مايع به بخار (FLASHING)، فشار سيستم حداقل چقدر بايد از فشار اشباع، هم ارز‌اين دما بالاتر باشد؟

الف) PSIG15             ب) PSIG 30

ج) PSIG 45               د) PSIG60

 

277- در سيستم لوله‌كشي اوليه – ثانويه حداكثر افت فشار خط چقدر است؟

الف) PSIG5/1                     ب) PSIG 3

ج) PSIG 10                          د) PSIG 30

278- ظرفيت سرمايي محسوس فن كويل در ارتفاع 2000 متر از سطح دريا، نسبت به ظرفيت استاندارد آن در كنار دريا، چه تغييري مي‌كند؟

الف) تغيير نمي‌كند                      ب) زياد مي‌شود

ج) كم مي‌شود                          د) هيچ كدام

 

279- ظرفيت خنك‌كنندگي برج خنك‌كن آبي در ارتفاع 2000 متر از سطح دريا، نسبت به ظرفيت استاندارد آن در كنار دريا، چه تغيييري مي‌كند؟

الف) كم مي‌شود                 ب) زياد مي‌شود

ج) نياز به تصحيح ندارد                د) به دماي مرطوب محيط بستگي دارد

 

280-‌ايا دستگاه‌هاي با سوخت مايع يا گاز كه در طبقات مختلف ساختمان نصب مي‌شوند، ميتوانند دودكش مشترك داشته باشند؟

الف) مطلقا نمي‌توانند دودكش مشترك داشته باشند

ب) به شرطي مي‌توانند كه فضاي نصب آنها فقط از خارج ساختمان دسترسي داشته باشد

ج) هيچ محدوديتي ندارد

د) به شرطي مي‌توانند كه ظرفيت دستگاه‌ها حداكثر 400000 كيلوكالري در ساعت باشد

 

281-‌ايا نصب دمپر دستي يا خودكار در داخل دودكش مجاز است؟

الف) دمپر دستي مجاز است                                                                             ب) دمپر خودكار مجاز است

ج) دمپر خودكار بايد با مشعل مرتبط باشد ( INTERLOCK )   د) ب و ج

 

282- فاصله مخزن دفني سوخت مايع از اجزاي ساختمان دست كم بايد چقدر باشد؟

الف) زير مخزن بايد خارج از خط 45 درجه كه از سطح پي مي‌گذرد باشد

ب) فاصله مخزن تا ديوارهاي زير زمين ساختمان 50 سانتيمتر باشد

ج) فاصله مخزن از خط محدوده ساختمان ( ملك ) 50 سانتيمتر باشد

د) الف و ب و ج هر سه

 

283- حداكثر گنجايش مخزن تغذيه روزانه‌اي سوخت مايع (AUXILARY TANK) كه در فضاي محل نصب ديگ آب گرم يا دیگ بخار نصب مي‌شود، چقدر است؟

الف) 240 ليتر                ب) 300 ليتر

ج) 500 ليتر                د) 1000 ليتر

 

284- مبرهاي زير از نظر‌ايمني ( سمي بودن ، شعله ور شدن ) چه شرايطي دارند؟

R-134a , R-22 , R-12 , R-11

الف) سمي شديد، شعله ور شدن شديد

ب) سمي شديد، شعله ور شدن خفيف

ج) كمي سمي، شعله ور شدن خفيف

د) كمي سمي، شعله ور نمي‌شود

285- در چه شرايطي نصب وسيله‌اي با شعله باز يا سطح داغي با دماي بيش از 426 درجه سانتيگراد ( 800 درجه فارنهايت ) ميتواند در اتاقي قرار داشته باشد كه در آن سيستم مبردي با 3 كيلوگرم ( 6/6 پوند) مبرد در يك مدار مستقل نصب شده باشد؟

الف) روي آن هود تخليه هوا نصب شود و محصول احتراق را به فضاي خارج تخليه نمايد

ب) هواي احتراق با كانال مستقيما به وسيله با شعله باز برسد

ج) يك آشكار ساز مبرد ( DETECTOR ) نصب شود تا درصورت نشت مبرد، عمل احتراق به طور خودكار قطع شود

د) هر يك از الف و ب و ج

 

286- نصب دستگاه‌هاي با سوخت مايع يا گاز ( جز كبريت، فندك و لوازم مشابه ) در موتورخانه هايي كه بخش‌هايي از سيستم محتوي مبرد در آن قرار دارد، مجاز نيست مگر در شرايط زير :

الف) در صورتيكه نوع مبرد آب يا گاز كربنيك باشد

ب) هواي احتراق‌اين دستگاه‌ها مستقيما با كانال از خارج به دستگاه برسد

ج) يك آشكار ساز نصب شود تا در صورت نشت مبرد، عمل احتراق را به طور خودكار قطع نمايد

د) هر يك از الف و ب و ج

 

287- اگر فشار سرعتي هوا 5/0‌اينچ آب باشد. سرعت هواي استاندارد چقدر است؟

الف) 2500 فوت در دقيقه               ب) 2830 فوت در دقيقه

ج) 3230 فوت در دقيقه                 د) 3500 فوت در دقيقه

 

288- سيستم تعويض هواي موتورخانه تبريد :

الف) ميتواند با سيستم تعويض هواي ساختمان مشترك باشد

ب) بايد از سيستم تعويض هواي ساختمان كاملا جدا باشد

ج) با رعايت نكات‌ايمني ميتواند با سيستم تعويض هواي ساختمان مشترك باشد

د) ورود هوا ميتواند مشترك باشد ولي خروج هوا بايد جدا باشد

 

289- در يك پمپ سانتريفوژ كه آب دهي آن 1/5 ليتر در ثانيه و ارتفاع آب دهي آن 5 متر ستون آب ميباشد، توان ترمزي موتورچند كيلووات است ؟ راندمان پمپ 5/0 است.

الف) 3/0         ب ) 5/0

ج) 7/0                د) 9/0

 

290- دريك دمنده هواي سانتريفوژ كه با سرعت 300 دور در دقيقه ميچرخد، توان ترمزي 10 اسب بخار است. در صورتيكه سرعت چرخش دمنده را به 330 دور در دقيقه برسانيم توان ترمزي چند اسب خواهد شد؟

الف) 11                   ب) 1/12

ج) 31/12                 د) 64/14

 

291- در صورتيكه ضريب عبور كنار گذر هوا ( B.P.F ) از يك كويل يك رديفه ( لوله ) 64/0 باشد، ضريب عبور كنار گذر براي كويل هشت رديفه ( لوله ) به كدام عدد نزديكتر است؟

الف) 028/0          ب) 043/0

ج) 068/0               د) 107/0

 

292- وجود كدام عنصر در مبردها موجب تخريب لايه اوزون مي‌شود؟

الف) H             ب) F

ج) Cl                 د) C

 

293- ميزان گذر آب از يك شير كنترل در حالت كاملاً باز 40 ليتر در دقيقه و اختلاف فشار در دو طرف آن 16/0 بار است. ضريب جريان (Kv)‌اين شير چقدر است.

الف) 4           ب) 10

ج) 6          د) 16

 

294- محل مناسب براي نصب سنسور دما و يا ترموستات اتاقي كدام يك از موارد زير است؟

الف) روي ديوار داخلي و دور از تابش خورشيد

ب) روي ديوار خارجي و كنار پنجره

ج) نزديك در ورودي و كنار كليد روشنايي

د) كنار پنجره و در معرض تابش خورشيد

 

295- در هوا رسان چند منطقه‌اي ( MULTI – ZONE)، دمپر منطقه ( ZONE DAMPER ) از كدام نوع است؟

الف) نوع ON-OFF بدون فنر برگشت                       ب) نوع تدريجي بدون فنر برگشت

ج) نوع ON-OFF با فنر برگشت                   ج) نوع تدريجي با فنر برگشت

 

296- در هوارسان يك منطقه‌اي با كويل دوباره گرم كن ( REHEAT) كنترل دماي فضا به ترتيب از زمستان تا تابستان به چه چيز فرمان ميدهد؟

الف) شير كنترل كويل گرم – شير كنترل دوباره گرم كن

ب) شير كنترل كويل گرم – شير كنترل كويل سرد

ج) شير كنترل كويل دوباره گرم كن - شير كنترل كويل سرد

د) شير كنترل كويل دوباره گرم كن ( زمستان و تابستان )

 

297- حداكثر عمقي كه يك پمپ سانتريفوژ ميتواند، در سطح دريا، از چاه آب سرد بالا بكشد چقدر است؟  پمپ 2 متر و افت فشار در لوله مكش پمپ  متر است.

الف) 31/8 متر             ب) 125/7 متر

ج) 82/6 متر               د) 48/6 متر

 

298- قدرت ترمزي يك بادزن با چه نسبتي از تغييرات قطر آن تغيير مي‌كند؟

الف)                                                                      ب)

 

ج)                                                                         د)

 

299- از لوله‌هاي پليمري كدام لوله مجاز است در تاسيسات گرمايي با آب گرم كننده و دماي كار 90 درجه سانتيگراد به كار رود؟

الف) پلي اتيلن مشبك ( pex)                                                                           ب) پلي پروپيلن

ج) پلي اتيلن مشبك، آلومينيوم، پلي اتيلن مشبك (pex-al-pex)              د) الف و ج هر دو

 

300-‌ايا دفن اجزاي لوله‌كشي ( لوله، فيتينگ، فلنج، شير) در اجزاي ساختمان مجاز است؟

الف) همه اجزا مجاز است                                                                                 ب) مطلقاً‌ مجاز نيست

ج) بايد قابل دسترسي باشد                                                                             د) فقط شير مجاز نيست

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler