گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) :: امام رضا(ع)

سایت افغانستان

افغانستان

::

خط مستقیم :

واحد فروش :

051-38472536

051-38472563

 

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

واحدهاي مهندسي بخار-بخش دوم

واحدهاي مهندسي بخار-بخش دوم

دما

مقياس دما بعنوان مشخص كننده تعادل حرارتي استفاده مي شود ، با اين حس كه دو سيستم در تماس با يكديگر كه در دماي يكسان قرار داشته باشند ، تعادل حرارتي هستند.

-مقياس دماي سلسيوس(c0)

اين مقياس غالبا توسط مهندسين استفاده شده و دماي صفر آن برابر دماي انجماد آب مي باشد.

-مقياس دماي كلوين(K)

اين مقياس داراي فواصل و پله هاي مساوي با مقياس سلسيوس بوده و دماي صفر آن برابر حداقل دماي قابل دسترسي است كه در آن دما تمامي حركات مولكولي و اتمي متوقف مي شود. اين دما بعنوان صفر مطلق شناخته شده (0 K) و برابر 273.150C - مي باشد.

و مقياس دماي مذكور قابل تبديل طبق رابطه 1 ، 1 ، 2 و شكل1 ، 1 ، 2 مي باشند.

شكل :2.1.1 -مقایسه درجه کلوین و دمای سلسیوس

رابطه 1 ، 1 ، 2:

 

واحددماي SI كلوين بوده كه بعنوان 1/273.15 دماي ترموديناميكي نقطه سه گانه آب خالص (C0.010( تعريف مي شود. اكثر معادلات ترموديناميكي احتياج به استفاده از دماي كلوين دارند ، ولي اختلاف دما مي تواند بصورت كلوين يا سانتيگراد بيان شود.(از آنجائيكه هر دو واحد داراي فواصل مساوي هستند، اختلاف دماي 1 0C برابر اختلاف دماي  1 0K مي باشد).

فشار

واحد SI جهت فشار پاسكال(Pa) مي باشد كه بعنوان نيروي اعمالي برابر يك نيوتن در هر مترمربع است(1 N/m2). از آنجائيكه پاسكال واحد كوچكي است، از واحدهاي K paو M pa نيز استفاده مي شود. احتمالا معروفترين واحد موجود جهت فشار bar مي باشد.يك bar برابر 105 N/m2 و تقريبا يك اتمسفر است.

واحدهاي ديگر مورد استفاده جهت فشار 1b/in2 (Psi)، kg/cm2 ، atm ،  mm Hg و in H2o مي باشند.

شكل :2.1.1- مقایسه فشار مطلق و فشار سنج

-فشارمطلق(bar a )

اين فشار از پايه خلاء كامل اندازه گيري مي شود ، بدين معني كه خلاء كامل داراي فشار 0bar a مي باشد.

-فشار نسبي(bar g)

اين فشار از پايه اتمسفر اندازه گيري مي شود. گرچه اين مقدار به ارتفاع محل از سطح دريا بستگي دارد ولي عموما با فشار اتمسفر در كنار دريا  1.01325 bar a  ( يك اتمسفر) بكار مي رود.

Gauge pressure = Absolute pressure - Atmospheric press

فشار بالاي اتمسفر مشخص كننده فشار نسبي مثبت بوده و خلا يا فشار منفي به فشار زير فشار اتمسفر اطلاق مي شود. مقدار فشار-1 bar g   نزديك به خلا كامل است.

-اختلاف فشار

اين پارامتر اختلاف بين دوفشار را نشان مي دهد و استفاده از عبارات نسبي يا مطلق در مورد آن لزومي نداشته و هر دو داراي مقدار يكسان مي باشند.

-چگالي و حجم مخصوص

چگالي  ماده p  عبارت است از مقدار جرم(m) در واحد حجم(v).حجم مخصوص(vg) عكس چگالي بوده و نشان دهنده مقدار حجم در واحد جرم است.

رابطه 2 ، 1 ، 2:

كه در آن:

ρ

=

چگالي (kg/m³)

m

=

جرم (kg)

V

=

حجم (m³)

vg

=

حجم مخصوص (m³/kg)

وزن مخصوص عبارت ديگري جهت اندازه گيري چگالي است كه برابر است با نسبت چگالي ماده(ps) به چگالي آب(pw) در فشار اتمسفر و دماي 00 c .

رابطه 2.1.3 :

چگالي آب در اين شرايط تقريبا برابر1000kg/m3 است وبنابراين مواد سنگين تر از آب داراي وزن مخصوص بزرگتر از 1 ومواد سبكتر داراي وزن مخصوص كمتر از 1 خواهند بود.

 

مشاهده مطلب در قالب فایل پی دی اف (pdf)

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع ديگ هاي(بويلرهاي) بخار مشهد بويلر انواع ديگهاي(بويلرهاي)روغن داغ مشهد بويلر انواع ديگ هاي(بويلرهاي) آبگرم(آبداغ)-ديگ فولادي مشهد بويلر بخارشوي-كارواش-تجهيزات موتورخانه-روغن حرارتي-هيتر هواي گرم فيلترشني-مبدل حرارتي-سختي گير-موگير و صافي-منبع كوئل دار مقاللات تخصصي بويلر(ديگ بخار)-نرم افزارهاي تخصصي-استانداردهاي فني

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler