گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) :: امام رضا(ع)

سایت افغانستان

افغانستان

::

خط مستقیم :

051-38472536

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

بررسی كيفيت بخار -بخش دوم

بررسی كيفيت بخار

 بخش دوم :
 
 - پاكيزه بودن بخار
 
 لايه هاي رسوب در ديواره داخلي لوله ها ممكن است بعلت زنگ زدگي در سيستم هاي فرسوده يا رسوب كربناتي در اثر آب سنگين و سخت منطقه باشد.
 
انواع ديگر ناخالصي كه در سيستم هاي بخار بچشم مي خورد، شامل براده هاي جوشكاري و يا خرده هاي ناشي از ابزارزني شير آلات و اتصالات است كه هنگام نصب سيستم در لوله به جا مانده است.
 
اين قبيل ناخالصي ها موجب افزايش آهنگ خوردگي، خصوصا در زانوئي ها و همچنين انسداد و گرفتگي در شيرهاي كنترل و تله هاي بخار مي گردد. به همين علت نصب صافي ( شكل 2 ، 4 ، 2) قبل از هر تله بخار، جريان سنج، شير كنترل و يا شير تقليل فشار ضروري است.


 

شكل2 ، 4 ، 2:صافي بخار

جريان ورودي بخار از قسمت A بداخل صفحه مشبك B و سپس خروجي C مي باشد، آب و بخار از داخل صفحه توري عبور كرده و ذرات خارجي در صافي گير خواهند نمود.

كلاهك D قابل برداشتن بوده كه اجازه بيرون آوردن توري، تميز كردن و يا تعويض احتمالي را بدست مي دهد.

هنگام نصب صافي در خط بخار بايد توجه داشت كه قسمت توري صافي را بصورت افقي نصب نمود تا از جمع شدن كندانس و احتمال ضربه چكش جلوگيري شود.
 
همچنين در اين نحوه قرارگيري، سطح بيشتر صافي با جريان در تماس قرار خواهد گرفت و لايه رسوب در روي سطوح انتقال حرارت نيز بعنوان عايقي در برابر انتقال حرارت عمل مي نمايد.
 

اين رسوب ها معمولا در اثر عواملي مانند موارد زير است:

 - عملكرد نادرست بويلر كه منجر به ورود قطرات آب و ناخالصي ها به سيستم بخار مي گردد.
 - سختي گيري نامناسب آب ورودي به ديگ بخار .
 
آهنگ تشكيل رسوب ها مي تواند با مراقبت دقيق از نحوه كار ديگ و نيز تخليه قطرات رطوبت در بخار خروجي از ديگ كاهش يابد.
 

- خشكي بخار :

 در صورت عدم انجام عمليات شيميايي مناسب در آب ورودي به بويلر ونيز در مواقع حداكثر مصرف بخار، آب ديگ بالا آمده و قطرات آب را بداخل سيستم بخار وارد خواهد كرد.
 
همچنين ذرات ديگر نظير كف و مواد شيميائي داخل آب ديگ نيز بداخل بخار خروجي رسوخ نموده و با تجمع در لوله ها و تجهيزات مصرف كننده منجر به كاهش راندمان كلي مي گردند.
 

همچنين در اثر انتقال حرارت لوله هاي بخار با محيط بيرون ، مقداري از بخار به كندانس تبديل مي گردد (حتي در صورت عايق كاري كامل) و نتيجه كلي مرطوب شدن بخار در سيستم توزيع است.

وجود قطرات آب در سيستم بخار موجب كاهش آنتالپي واقعي تبخير شده و از طرفي به تشكيل رسوب در جداره لوله ها و سطوح انتقال حرارت كمك خواهد نمود.

 
ذرات آب ورودي با بخار، مقاومت حرارتي لايه كندانس در سطوح انتقال حرارت را افزايش داده و مانع ديگري را در برابر انتقال حرارت تشكيل مي دهند.
 

نصب سپريتور يا جداكننده بخار موجب تفكيك هرگونه رطوبت در بخار ورودي و يا كندانس در زير سطح لوله خواهد شد.

 در سپريتور شكل 3 ، 4 ، 2 بخار ورودي چندين بار از مسيرهاي داخلي تغيير جهت مي دهد. پره هاي نصب شده بعنوان مانع در برابر ذرات سنگين تر آب محسوب شده و بخار خشك و سبك آزادانه مسير خود را از داخل سپريتور ادامه مي دهد.
 
قطرات آب جدا شده بطرف پائين سپريتور جريان پيدا نموده و از طريق تله بخار تخليه مي شوند كه تخليه كندانس از سيستم بدون اجازه عبور بخار را مقدور مي سازد.
  


شكل3 ، 4 ، 2 :سپريتور بخار

 -ضربه چكش
 

در اثر انتقال حرارت لوله هاي بخار با محيط بيرون، كندانس بشكل قطرات آب در جداره داخلي لوله تشكيل شده كه در نهايت به شكل ورقه اي از آب در زير لوله منجر مي شود.

عدم تخليه آب در زير لوله مي تواند منجر به توده و موجي از آب شود كه با سرعت بخار (25-30M/s) در طول لوله حركت مي نمايد.

اين حجم از آب داراي چگالي بالا و غيرقابل تراكم است و با توجه به سرعت زياد از انرژي جنبشي زيادي برخوردار است.

طبق قانون اول ترموديناميك انرژي ايجاد نشده و از بين نمي رود و فقط از حالتي به حالت ديگر عوض مي شود.

در صورت وجود يك مانع در مسير بخار، مثل زانوئي يا شير كنترل، انرژي جنبشي آب به فشار تبديل شده كه شوك شديدي را وارد مي نمايد.


 

 شكل4 ، 4 ، 2:ايجاد توده آب درون لوله بخار

 

همچنين تشكيل كندانس در نقاط پايين سيستم (مانند لوله هاي اصلي انحنادار به سمت پايين در اثر ساپورت نامناسب) و حركت آن با بخار مجددا معضل ضربه چكش را بوجود خواهد آورد.

استفاده از تبديل هاي همگرا ويا صافي هاي با جهت توري عمودي نيز مي توانند اين مسئله را ايجاد نمايند.

 صدا و ارتعاش ايجاد شده در اثر ضربه بين توده آب و مانع به ضربه قوچ یا ضربه چكش معروف است. اين ضربه مي تواند عمر تجهيزات را بطور جدي كاهش دهد و در موارد شديد ممكن است باعث شكست لوله ها و شيرآلات گردد.
 
عواقب بعدي نشت بخار و ايجاد خطرات جاني و مالي است. در مورد چگونگي نصب لوله ها شير آلات گردد.
 
عواقب بعدي نشست بخار و ايجاد خطرات جاني و مالي است. در مورد چگونگي نصب لوله ها شيرآلات در فصل هاي بعدي به تفصيل صحبت خواهد شد.

 


 

شكل5 ، 4 ، 2:پتانسيل هاي ايجاد ضربه چكش

مشاهده مطلب در قالب فایل پی دی اف (pdf)

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler