گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) :: امام رضا(ع)

سایت افغانستان

افغانستان

::

خط مستقیم :

واحد فروش :

051-38472536

051-38472563

 

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

مقالات سرويس و عيب يابي تاسيسات

مقالات سرويس و عيب يابي تاسيسات

سرويس و عيب يابي ديگ بخار،مشعل،تاسيسات بخار و تجهيزات ديگر

روش های عيب يابی و رفع عيب مشعل های گازی


 

عيب:مشعل درست کار نمی کند،يعنی چند ثانيه پس از تشکيل شعله،ری ست می کند.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

کليد فشار هوا از تنظيم خارج يا خراب است.

کليد فشار هوا را تنظيم يا تعويض نمائيد.

2

مدار مراقب ميله شعله(ميله يونيزاسيون) اشکال دارد.

ميله يا فتوسل را تنظيم يا تعويض کنيد.

3

رله خراب است.

رله را تعويض نمائيد.

4

بدنه مشعل اتصال زمين نشده است.

خط اتصال زمين را وصل کنيد.

5

اتصال فاز و نول به پايه رله برعکس است.

اصلاح کنيد.

عيب:مشعل در حين کار مکررا خاموش می شود(رله ری ست می کند)

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

شعله تنظيم نيست.

جريان گاز و هوا را تنظيم کنيد.

2

فاصله بين الکترودها زياد است.

فاصله بين الکترودها را تنظيم کنيد.

3

شير مغناطيسی گاز به دليل افت ولتاژ باز نمی کند.

ولتلژ را تقويت کنيد.

4

ترانسفورماتور جرقه درست عمل نمی کند.

ترانسفورماتور را عوض کنيد.

عيب:بادزن مشعل کار می کند،اما جرقه زده نمی شود.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

سروو موتور خراب شده است.

سروو موتور را عوض کنيد.

2

رله معيوب است.

رله را عوض کنيد.

3

دريچه های مشعل گير کرده است.

رفع گير کنيد.

عيب:فشار گاز کافی نيست.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

فشار شبکه گاز شهر کم است يا رگولاتور ورودی خراب است.

رفع عيب کنيد.

2

رگولاتور فشار گاز از تنظيم خارج شده ويا معيوب است.

رگولاتور را تنظيم يا تعويض کنيد.

3

فيلتر کثيف است.

فيلتر را تميز يا تعويض نمائيد.

عيب:شير مغناطيسی گاز باز نمی شود.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

بوبين شيرگاز  سوخته است.

بوبين و در صورت لزوم شير گاز را تعويض نمائيد.

2

شير مغناطيسی گاز معيوب است.

شير را تعمير يا تعويض کنيد.

3

سيم های شير مغناطيسی به پايه رله وصل نيستند.

سيم ها را وصل کنيد.

4

کليد هوا قطع است.

رفع عيب کنيد.

5

رله خراب است.

رله را تميز يا تعويض کنيد.

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

rightپرتال تخصصي مشهد بويلرفرم درخواست مشهد بويلرراهنماي سايت مشهد بويلرleft

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي- قسمت اول

روش های عيب يابی و رفع عيب مشعل های گازوئيلی

 درمجموع مشعل ها بعنوان قلب سيستم گرمايش ممکن است به علل مختلف از کار بيفتد، راهنمای زير جهت تعيين محل عيب و نحوه رفع بعضی از آنها براساس اطلاعات به دست آمده از اشکالات و عيوب واقعی که در تاسيسات حرارتی صنعتی پديد می آيند تنظيم شده است.

 

با وجود اين که علايم و علل معمول در آن شرح داده شده است نبايدتصور شود اينها تنها اشکالات و عيوبی هستند که ممکن است پديد آيند.تمام اطلاعات موجود درباره عيوب بايد قبل از انجام تعميرات يا تعويض اجزا به دقت مورد تجزيه ،تحليل قرار گيرند.

 

عيب: الکترو موتور کارمی کند ولی سوخت از نازل خارج نشده و در نتيجه شعله تشکيل نمی شود

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

گازوئيل در منبع تمام شده است.

منبع را پر کنيد.

2

درون منبع گازوئيل وجود دارد.

آب را تخليه کيند.

3

لوله مکش پمپ هوا می کشد يا گرفتگی دارد.

رفع عيب کنيد.

4

نازل کثيف است.

نازل را تمييز کنيد.

5

فيلتر گازوئيل کثيف است.

فيلتر را تمييزيا تعويض کنيد.

6

پمپ گازوئيل معيوب است.

عيب را برطرف کنيد.

7

لوله تهويه(vent)منبع گازوئيل مسدود است.

رفع انسدادکنيد.

8

کوپلينگ بين الکتروموتورو پمپ معيوب است.

کوپلينگ را عوض کنيد.

9

پمپ فشار ندارد.

نسبت به تعميير آن اقدام کنيد.

10

شيرتنظيم فشار پمپ معيوب است.

شير را تعويض کنيد.

عيب:الکتروموتور کار می کند،گازوئيل از ناز ل خارج می شود،ولی جرقه زده نمی شود

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

اتصال جرقه زن به پايه رله قطع است.

آنرا وصل کنيد.

2

الکترودهای جرقه تنظيم نيستند.

الکترودها را تنظيم کنيد.

3

الکترودها به بدنه اتصالی دارند.

اتصالی را رفع کنيد.

4

الکترودها معيوب شده اند.

الکترودها را عوض کنيد.

5

ترانسفورمر جرقه معيوب است.

ترانسفورمرراتعويض کنيد.

6

کابل های جرقه به الکترودها اتصالی ندارند.

رفع عيب کنيد.

7

افت ولتاژبرق وجود دارد.

علت را برطرف کنيد.

8

الکتروموتور،آمپر بيش از اندازه می کشد.

الکتروموتور را آزمايش و در صورت لزوم تعميير وياتعويض کنيد.

9

پاشش گازوئيل را به علت نقص نازل انحراف دارد.

نازل را تعويض نمائيد.

عيب:الکتروموتور کار می کند،گازوئيل از نازل خارج می شود،جرقه زده می شود،ولی شعله تشکيل نمی شود

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

نازل کاملا باز نيست.

رفع عيب کنيد.

2

اتصال ناز ل شل است.

اتصال نازل را سفت کنيد.

3

نازل نسبت به شعله پوش خيلی عقب است.

جای نازل را تنظيم کنيد.

4

فشار پمپ خيلی پايين است.

فشار پمپ را بالا ببريد.

5

مقداروفشار هوا زياد است.

نسبت به تنظيم هوا اقدام کنيد.

6

هوای احتراق کافی نيست.

هوارا تنظيم کنيد.

7

درون گازوئيل آب وجود دارد.

آب را تخليه کنيد.

8

غلظت سوخت بالا است.

از سوخت مناسب استفاده کنيد.

9

سوخت درست پودر نمی شود.

رفع عيب کنيد.

10

الکترودهای جرقه به شعله پوش يا نازل اتصال کرده اندوياتنظيم نيستند

نسبت به رفع اتصالی و تنظيم آن اقدام کنيد.

11

فتوسل معيوب است.

آنرا تعويض کنيد.

ادامه در بعدي

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

 

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت سوم


عيب: فشار پمپ گازوئيل نوسان دارد.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

چرخ دنده های پمپ فرسوده اند.

چرخ دنده ی پمپ را عوض کنيد.

2

فيلتر گازوئيل گرفته است.

فيلتر را تميز يا تعويض کنيد.

3

پمپ هوا دارد.

پمپ را هواگيری نمائيد.

4

گازوئيل بعلت خلاء زياد تبخير شده است.

پمپ گازوئيل رل بازديد نمائيد.

5

شير تنظيم فشار چسبيده است،شيریکطرفه معيوب است.

نسبت به تعمير يا تعويض آن اقدام کنيد

6

شيريک طرفه معيوب است.

آ نرا تميز يا تعويض کنيد.

7

شيرنوع فانوسه ای سوراخ شده است.

آنرا تعويض کنيد.

8

قطر لوله مکش کوچک است.

آنرا تعويض کنيد.

9

در سيستم دو لوله ای ،توپی بای پاس خارج شده است.

آ نرا تميز يا تعويض کنيد.

10

منبع گازوئيل بيش از حد مجاز فشارمکش پائين تر از مشعل قرار دارد.

ارتفاع منبع گازوئيل را اصلاح کنيد.

عيب:شعله دود می کند

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

بادزن کثيف ويا شل شده است.

نسبت به تميز و سفت کردن آن اقدام کند.

2

هوای سوخت احتراق کافی نيست.

مقدار هوا را تنظيم کنيد.

3

سوخت وهوا بصورت مناسب مخلوط نمی شوند.

عيب را برطرف کنيد.

4

هوا دارای سرعت و چرخش کافی نيست.

عيب را برطرف کنيد.

5

نازل فرسوده،کثيف، شل وياگشاد بوده و يا اندازه زاويه مخروط آن صحيح نيست.

نازل را مطابق با دستور کارخانه سازنده مشعل تعويض کنيد.

6

نازل نسبت به شعله پوش خيلی عقب قراردارد.

محل نازل را تنظيم کنيد.

7

فشار پمپ خيلی پايين است.

فشار پمپ را زياد کنيد.

8

دودکش کثيف يا مسدود شده است.

دودکش را تميز کنيد.

9

شعله پخش کن اشکال دارد.

رفع عيب کنيد.

10

نازل بعد از شيرمغناطيسی چکه می کند.

نشتی را رفع عيب کنيد.

11

نازل به محفظه احتراق چکه می کند.

نشتی را رفع عيب کنيد.

12

شعله به ديواره های محفظه احتراق اصابت می کند.

زاويه نازل را با کاتالوگ کارخانه چک کنيد.

13

موتور دور لازم را ندارد.

بررسی ورفع عيب کنيد.

عيب:مصرف گازوئيل زياد است.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

درصد هوا زياد و ميزانco پائين است.

مقدار هوارا تنظيم کنيد.

2

هوا چرخش لازم برای مخلوط شدن با گازوئيل را ندارد.

رفع عيب کنيد.

3

درب های جلو وعقب ديگ آب بندی نيستند و گرما به هدر می رود.

رفع عيب کنيد.

4

محفظه احتراق و لوله ها در قسمت تماس آب ،رسوب گرفته است.

طبق دستورالعمل های کارخانه رسوب گيری کنيد.

5

لوله های ديگ دود گرفته است.

لوله ها را با برس مخصوص تميز کنيد.

6

سيستم هوا گرفته است.

رفع عيب و هواگيری کنيد.

7

اندازه نازل مناسب نيست.

نازل را تعويض کنيد.

8

تلفات حرارتی ساختمان زياد است.

درصورت امکان رفع عيب کنيد.

9

گازوئيل از منبع گازوئيل با مسير لوله کشی نشت می کند.

رفع نشت کنيد.

10

فشار گزوئيل کم است.

مقدار فشار را بالا ببريد.

11

دوره کارکرد مشعل خيلی کوتاه است.

کنترل فشار بخار را تنظيم کنيد.

12

ترموستات يا اکوستات روی درجه حرارت زياد قرار گرفته است.

ترموستات يا اکوستات را تنظيم کنيد.

13

مکش هوا زياد يا کم است.

آنرا تنظيم کنيد.

14

ديگ يا کوره با ميزا ن مصرف متناسب نيست.

نسبت به انتخاب ديگ مناسب اقدام کنيد.

15

محفظه احتراق مناسب نيست.

طبق دستورالعمل کارخانه رفع عيب کنيد.

عيب:سروصدای مشعل زياداست.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

فن هوا صدا می کند.

عيب را برطرف کنيد.

2

دريچه تنظيم هوا شل است.

لقی را برطرف کنيد.

3

مشعل خوب به ديگ وصل نشده است.

عيب را برطرف کنيد.

4

چرخ دنده های پمپ گازوئيل فرسوده شده اند.

چرخ دنده های پمپ را تعويض کنيد.

5

مسيرمکش پمپ گازوئيل گرفتگی دارد.

فيلترهای سوخت را تميز يا تعويض کنيد.

6

گازوئيل هوا دارد.

خط سوخت را هواگيری کنيد.

7

کوپلينگ معيوب است.

کوپلينگ را تعويض کنيد.

8

الکتروموتور مشعل خوب نصب نشده است.

عيب را اصلاح کنيد.

9

بوش يا بلبرينگ موتور اشکال دارد.

آنرا تعويض کنيد.

10

پمپ يا الکتروموتو در يک راستا قرار ندارند.

آنها را هم راستا کنيد.

11

ترانس جرقه رن معيوب است وصدا می کند.

ترانس را تعويض کنيد.

12

سه راهی دمپر دودکش لرزش دارد.

لرزش را برطرف کنيد.

مطالب مرتبط

1- عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي

2- عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت دوم

3- عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي


عيب:بو

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

گازوئيل نشت می کند.

نشتی زا برطرف کنيد.

2

مسير گازوئيل گرفتگی دارد.

رفع گرفتگی کنيد.

3

شير مغناطيسی کاملا بسته می شود.

شير را تعمير و يا تعويض نمائيد.

4

نوع و کيفيت سوخت مناسب نيست.

با استاندارد کارخانه سازنده چک کنيد.

5

دودکش کثيف است.

دودکش را تميز کنيد.

6

اتصال پره های ديگ آب بندی نيست.

اتصال پره ها را آب بندی کنيد.

7

دمپر هوا کاملا باز مانده است.

دمپر را تنظيم کنيد.

8

فضای بازبين بندهای دودکش.

بندهای دودکش را آب بندی کنيد.

9

در مورد کوره های هوای گرم مسير دود به مسير هوای گرم را يافته است.

مسير دود را آب بندی کنيد.

10

دوره کارکرد مشعل وتاه است.

نسبت به تنظيم دوره کارکرد مشعل اقدام کنيد.

11

مکش به اندازه کافی نيست.

عيب را بررسی وبرطرف کنيد.

12

دودکش کثيف ومسدود شده ويا قطر آن کم است.

آن را تميز يا تعويض کنيد.

13

موتور  دور لازم را ندارد.

عيب را بررسی وبرطرف کنيد.

14

شعله پخش کن اشکال دارد.

آن را تعمير ياتعويض کنيد.

15

کوپلينگ بين الکتروموتور و پمپ معيوب است.

کوپلينگ را عوض کنيد.

عيب: سوخت درست پودر نمی شود، شعله کوتاه و اندازه آن نوسان دارد

الف-نازل

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

نازل گرفتگی دارد.

نازل را تميز کنيد.

2

نازل شل و يا خيلی کوچک است.

نازل را سفت يا تعويض کنيد.

3

نازل در وسط شعله پخش قرار گرفتن آن صحيح نيست.

محل نازل را تغير دهيد.

4

نازل خيلی جلو قرارگرفته و کربن می بندد.

محل نازل را تغير دهيد.

5

نازل معيوب است.

نازل را عوض کنيد.

ب-فن هوا

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

پره های فن کثيف است.

فن را تميز کنيد.

2

دريچه تنظيم هوای مشعل بيش از حد لازم باز است.

دريچه را تنظيم کنيد.

3

کوپلينگ گشاد شده است.

کوپلينگ را عوض کنيد.

4

موتور دور کافی ندارد.

عيب را بررسی و برطرف کنيد.

5

جهت حرکت فن هوا برعکس است.

جهت حرکت فن را مطابق علامت روی مشعل اصلاح کنيد.

6

مخلوط هوا و گازوئيل مناسب نيست.

نسبت هوا و سوخت را تنظيم کنيد.

پ-پمپ گازوئيل

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

کوپلينگ معيوب شده است.

کوپلينگ را عوض کنيد.

2

فشارپمپ کم است.

فشار پمپ را تنظيم کنيد.

3

شيرتنظيم فشارپمپ معيوب است.

شير را تعويض کنيد.

4

فيلتر پمپ کثيف است.

فيلتر را تميز يا تعويض نمائيد.

5

مسير مکش گازوئيل هوا می کشد.

خط سوخت را بررسی کنيد.

6

چرخ دند ه های پمپ فرسوده اند.

چرخ دنده های پمپ را عوض کنيد.

7

آب در گازوئيل است.

آب منبع سوخت را تخليه کنيد.

8

گازوئيل کثيف است.

سوخت را عوض کنيد.

9

مسير گازوئيل گرفتگی دارد.

گرفتگی را برطرف کنيد.

10

موتور دور کافی ندارد.

عيب را بررسی و برطرف نمائيد.

11

پمپ مقداری هوا می کشد.

نشتی هوا را برطرف کنيد.

مطالب مرتبط

1- عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت دوم

2- عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت سوم

3- عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم

 -! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

rightپرتال تخصصي مشهد بويلرفرم درخواست مشهد بويلرراهنماي سايت مشهد بويلرleft

عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت دوم


عيب:الکترو موتور بادزن کار نمی کند(BLOWER MOTOR)

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

فيوزهای اصلی جريان برق را بررسی کنيد.

فيوزهای سوخته را تعويض کنيد.

2

فيوزهای مربوط به مشعل را بررسي کنيد.

فيوز سوخته را تعويض کنيد.

3

کليدبرق و يا سيم کشي اشکال دارد.

از کليد وسيم کشی رفع عيب کنيد.

4

آکوستات يا ترموستات اشکال دارد.

ترموستات را تعويض کنيد.

5

سيم کشي موتور به پايه رله قطع است.

سيم کشی را وصل کنيد.

6

خازن الکتروموتور معيوب است.

خازن را تعويض کنيد.

7

پمپ گازوئيل گيرپاژ کرده است.

تعمير ويا تعويض کنيد.

8

فن هوا حرکت نمی کند.(گيردارد)

رفع عيب کنيد.

9

الکتروموتور معيوب است.

تعمير ويا تعويض کنيد.

10

رله خراب است.

رله را تعويض کنيد.

عيب :پمپ گازوئيل فشار ندارد.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

چرخش پمپ برعکس است.

نسبت به جابجايی دو سيم از سيم های اتصالی به موتور اقدام کنيد.

2

پمپ هوا گرفته است.

پمپ را هوا گيری نمائيد.

3

کوپلينگ معيوب شده است.

کوپلينگ را تعويض کنيد.

4

صافی يا فيلتر گازوئيل يا پمپ گرفته است.

آنرا تعمير يا تعويض نماييد.

5

لوله مکش گرفته است.

آنرا تمييز کنيد.

6

مسير مکش سوخت،هوا می کشد.

رفع نشت نماييد.

7

پمپ خلاء لازم را برای مکش ايجاد نمی کند.

نسبت به تعمير آن اقدام کنيد.

8

لوله تهويه منبع گازوئيل مسدود شده است.

آنرا تميز يا تعويض کنيد.

عيب:فشار پمپ گازوئيل کم است.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

اندازه نازل بيش از ظرفيت پمپ است.

نازل را تعويض کنيد.

2

نازل کاملا فرسوده شده است.

نازل را تعويض کنيد.

3

چرخ دنده های پمپ فرسوده اند.

چرخ دنده های پمپ راعوض کنيد.

4

به علت خلاء زياد پمپ،گازوئيل بخار می شود.

خط سوخت را چک کنيد.

5

شير تنظيم فرسوده شده است ويا در وضعيت باز باقی مانده است.

شيررا عوض کنيد.

6

فيلتر گازوئيل کثيف است.

فيلتر را تميز يا تعويض کنيد.

7

صافی پمپ کثيف است.

صافی را تميز يا تعويض کنيد.

8

مسيرمکش مسدود است.

رفع انسداد نمائيد.

9

الکتروموتور دور کافی ندارد.

نسبت به تعمير يا تعويض آن اقدام کنيد.

10

فانوسه يا ديافراگم معيوب است.

آنرا تعويض نمائيد.

عيب:فشار پمپ گازوئيل زياد است.

رديف

علت احتمالی

چگونگی رفع عيب

1

غلظت سوخت بالاست.

از سوخت مناسب استفاده نمائيد.

2

در سيستم دو لوله ای مسيربرگشت مسدود شده است.

آ نرا تميز يا تعويض کنيد.

3

توپی مسير بای پاس در سيستم تک لوله خارج نشده است.

نسبت به تعمير آن اقدام کنيد

4

پيستون غوطه ور قسمت شير تنظيم فشار پمپ گير کرده است.

نسبت به تعمير يا تعويض آن اقدام کنيد

مطالب مرتبط

1- عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي-قسمت اول

2- عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت سوم

3- عيب يابی و رفع عيب مشعل گازوئيلي -قسمت چهارم

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب اين سايت فقط با ذكر نام منبع بلامانع مي باشد  * کپی ممنوع  !

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler