گرمایش-بخار

:: زیارت امام رضا(ع) ::

سایت افغانستان

افغانستان

::

خط مستقیم :

واحد فروش :

051-38472536

051-38472563

دیگ بخار دیگ آبگرم دیگ روغن داغ

تجهیزات استخر

 

سه شنبه, 10 آبان 1390 ساعت 01:57

طراحي ديگ بخار

طراحي ديگ بخار داراي خصلتي محافظه كارانه است؛ در نتيجه، حتي ممكن است عيوبي بزرگ در بعضي از نقاط سيستم، تا مدت زمان قابل توجهي، بدون منجر شدن به خرابي كل سيستم، در آن حاضر باشند.

 با اين همه ، هدف روش هاي ساخت و تعمير بايد ارائه سيستم هاي عاري از عيب و نقص باشد.در مثال زير ، نقصي در يك استوانه بخار بزرگ مربوط به يك ديگ بخار پرفشار ، بعلت عدم انجام بازرسي غير مخرب پس از عمليات حرارتي تنش گيري ، از نظر پنهان ماند.

 در نتيجه ، استوانه ، در حين يك آزمايش هيدرواستاتيك ، به تردي شكست .بايد خاطر نشان ساخت كه اين ديگ براساس آيين نامه ديگ و مخزن تحت فشار ASME ساخته نشده بود .

 و از اينرو پاره اي از عمليات تصريح شده در آيين نامه مذكور (مانند پرتونگاري تمام اتصالات جوشي و آزمايش هيدرواستاتيك با آب در دماي حداقل 21  0C ) انجام نگرفته بود.

مثال اول :شكست ترد استوانه يك ديگ بخار پرفشار ، ساخته شده از فولادmn-Cr-Mo-V در اثر وجود يك ترك پنهان

استوانه بخار 164 تني يك ديگ پرفشار با قطر داخلي 5/5 فوت و طول كل74 فوت و 9 اينچ ، در حين آزمايش هيدرواستاتيك، به هنگام رسيدن به فشار3980 psi ، در اثر شكست تردد صدمه ديد دماي آب در طول آزمايش ، برابر 7  0C  (440 f) بوده است.

استوانه بخار ، در مقابل سه آزمايش هيدرواستاتيك پيشين ، هريك با فشار4163 psi ، مقاومت نموده بود. دماي آب در هر سه آزمايش ، در ظاهر بالاتر از 7  0C بوده است. در ضمن فشار طراحي ديگ بخار ، 2775 psi بوده است.

منتشرشده در فروشگاه بویلر

google plus mboiler linkedin mboiler facebook mboiler