اسفند ۲۲, ۱۳۸۸
دیاگرام فازی بخار

بخار چیست ؟

به منظور درک بهتر خواص بخار، مناسب است که ساختار مولکولی و اتمی بخار و بدنبال آن آب و یخ شناخته شود. یک مولکول، کوچکترین عضو […]