دی ۴, ۱۳۸۹
رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت چهارم

رفع آلودگی میکروبیولوژی استخر –قسمت چهارم

روش های رفع آلودگی میکروبیولوژی استخر به سه دسته اصلی زیر تقسیم می شوند: کلر زنی، ازن زنی، گندزدایی آب با اشعه ماورای بنفش. در بخش […]