اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوب دیگ بخار

رسوبات تشکیل شده از آب و بخار-قسمت دوم

مادامی که هسته های در حال جوش وجود دارند ، انتقال حرارت توسط هدایت حرارتی رسوبات ، دیواره لوله وهمچنین دمای سمت گاز نیز کنترل می […]