دی ۴, ۱۳۸۹
توزیع و تهویه فضای استخر

توزیع و تهویه فضای استخر

امروزه در استخرها سیستم مکانیکی تهویه (اجباری) تصویر۱-۱ ، برای فضای پیرامونی کاسه استخر بدلیل مقدار بالای رطوبت و مواد شیمیایی (گاز کلر)موجود در هوا بطور […]