اسفند ۲۲, ۱۳۸۸
دلایل نامناسبی بخار سوپر هیت

دلایل نامناسبی بخار سوپر هیت در گرمایش

دلایل نامناسبی بخار سوپر هیت در گرمایش به شرح زیر است: ۱-انتالپی مقدار آنتالپی بخش سوپرهیت بخار در مقایسه با آنتالپی اشباع آن نسبتا کم می […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸
چند مثال از بخار سوپر هیت

چند مثال از بخار سوپر هیت

بیان چند مثال از بخار سوپر هیت با فشار و دمای مشخص: مثال۱، ۳، ۲: بخار ورودی یک توربین در شرایط ۹۰bara/450 ۰c می باشد. بخار […]