آذر ۱۲, ۱۳۸۹
دی اریتور افشانکی

عملکرد دی اریتورها – دی اریتور افشانکی

تجهیزات جانبی دیگ بخار انواع و نحوه عملکردی دی اریتورها بخش دوم : دی اریتور افشانکی در دی اریتور افشانکی (شکل۱) آب تغذیه دیگ توسط افشانک(۱) […]