دی ۴, ۱۳۸۹
رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر – قسمت اول

رفع آلودگی میکروبیولوژی استخر – قسمت اول

روش های رفع آلودگی میکروبیولوژی استخر کلر زنی ازن زنی اشعه ماورای بنفش(uv) در ادامه به تشریح و مقایسه این سه روش می پردازیم. از بین […]
دی ۴, ۱۳۸۹
رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت دوم

رفع آلودگی میکروبیولوژی استخر –قسمت دوم

در فرایند گندزدایی آب با کلر، کلردهی به آب همواره پس از فرآیند صافی گذرانی صورت گیرد. (معمولا آنچه در عمل توسط نیروهای تعمیر و نگهداری […]
دی ۴, ۱۳۸۹
رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت چهارم

رفع آلودگی میکروبیولوژی استخر –قسمت چهارم

روش های رفع آلودگی میکروبیولوژی استخر به سه دسته اصلی زیر تقسیم می شوند: کلر زنی، ازن زنی، گندزدایی آب با اشعه ماورای بنفش. در بخش […]