تیر ۱۰, ۱۳۹۲
عوامل خوردگی بویلر

سه عامل خوردگی در بویلر بخار

سه عامل برای شروع و پیشرفت خوردگی ناشی از اکسیژن دخالت دارند که شامل حضور رطوبت یا آب، اکسیژن محلول و سطح محافظت نشده فلز خواهند […]