آبان ۷, ۱۳۹۴
پیش گرمایش آب تغذیه دیگ بخار

پیش گرمایش آب تغذیه دیگ بخار

در سیستم های تاسیساتی و کارخانجاتی که دارای فرآیند و یا سیستم های بخار باشند می توان از انرژی گرمایی تلف شده در پیش گرمایش آب […]