تیر ۳, ۱۳۹۵
سختی آب

سختی آب (گچ آب) چگونه بوجود می آید؟

نحوه تشکیل سختی آب : مکانیزم ایجاد سختی آب بدین صورت است که بخار آب در جو چگالیده شده، دی اکسید کربن هوا را در خود […]