آذر ۱۲, ۱۳۸۹

انفجار بزرگ دیگ بخار

متاسفانه برخی از مصرف کنندگان ناآگاه بدون توجه به شرایط تولید دیگ بخار و مقتضیات یک کارخانه معتبر تولید کننده،هر آنچه به آنها عرضه شودمی خرند،غافل […]