آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۱۰

آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار

 

با آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار و مشخص شدن پارامترهای کنترل آب تعذیه و آب دیگ بخار ،این موارد در کتابچه هایی که توسط سازندگان تهیه می شود در اختیار استفاده کنندگان قرارداده می شود،و این وظیفه استفاده کنندگان است که شرایط مناسب آب رادر محدوده ای مشخص جهت حصول حداکثر آمادگی وعمر دیگ بخار، تامین نمایند.

بهینه سازی آب دیگ بخار -قسمت دهم

آزمایش آب تغذیه و آب دیگ بخار

رسیدن به حداکثر آمادگی وعمر دیگ بخار امر مستلزم آزمایشهای تجزیه ای منظم و آب دیگ بخار است که توصیه های سازندگان دیگ باید دقیقا به کارگرفته شود.در صورت عدم دسترسی به آزمایشگاهی مجهز در محل ،می توان از کیتهای آزمایش که توسط سازندگان واحدهای بهینه ساز آب ارایه می شود،استفاده کردوکارکنان رابا آن آشنا کرد

نگهداشت دیگ های سرد ،حفاظت سطوح داخلی(سمت آب) اگر دیگ بخار برای مدتی ازسرویس خارج بماند ولزومی به بازرسی وتمیزکردن داخل آن نباشد،جهت حفاظت قسمتهای تحت فشارآن در مقابل خوردگی باید روشهای مناسب نگهداشت دیگ بخار رابه کار برد.

این نگهداشت بادوشیوه مرطوب وخشک انجام می شود.

۱-نگهداشت با شیوه مرطوب

دردیگ های مولد آب گرم،تمام سیستم آب گرم وازجمله دیگ بخار را بایدکاملا پراز آب بهینه شده نمود.در نگهداشت های کوتاه ومیان مدت ،مثلا سه ماه، از شیوه مرطوب برای دیگ های مولد بخار استفاده می شود.دراینگونه موارد ،دیگ وداغ کننده های بخار-درصورت موجود بودن –با آب بهینه شده وبدون هوا کاملا پر می شود.

جهت ازبین بردن اکسیژن موجوددرآب وتنظیم pHآن بین ۱۰تا۱۱،به مقدار کافی سولفیت یاهیدرازین وآمونیاک به آب دیگ بخار اضافه می شود. شرایط فوق باید به طور مرتب بررسی ودر صورت لزوم اقدامات لازم صورت گیرد.

استفاده از آمونیاک وهیدرازین برسولفیت سدیم ترجیح داده می شود زیراهردو فرار بوده است واملاح آب را افزایش نمی دهد .علاوه براین چون رسوبی ایجاد نمی شود،احتیاج به تخلیه دیگ بخار وصرف وقت درزمان راه اندازی مجدد دیگ بخار نیست .

ممکن است اختلاط کامل آب وموادشیمیایی توسط تلمبه لازم شود.علاوه براین مسایل انقباص وانبساط به علت تغییر دما بایدموردتوجه قرارگیرد. به حفلظت دیگ بخار در مقابل یخ زدگی ،به خصوص بادیگ های واقع در فضای باز نیزبایدتوجه شود.

این عمل باواردکردن المانهای گرم کننده درنقاط مناسب دیگ بخار انجام می گردد.

۲-نگهداشت با شیوه خشک

درنگهداشت طولانی تر ،باید دیگ بخار راکاملا تخلیه،تمیز ودرصورت لزوم به کمک هوای گرم آن راخشک نمود.سپس باقراردادن کیسه یا سبدهایی ازخشک کننده ها نظیر سیلیکاژن درهریک ازمخزنهای دیگ های لوله-آبی یاپوسته دیگ های لوله –آتشی ،دیگ بخار رابه حالت خشک نگهداری کرد.

پس ازآن بایددیگ راکاملا بست وازنفوذ هوابه آن جلوگیری نمود. بازدید منظم خشک کننده بایدانجام شودودرصورت لزوم کمبود آن تامین گردد. می توان ازجریان منظم هوای گرم در درون دیگ بخار باقراربخاربرقی درآن به جای استفاده از خشک کننده ها استفاده کرد.

به محل های غیرقابل تخلیه دیگ بخار نظیر داغ کننده های معلق بخار ولوله کشیهای مربوط به ابزارهای دقیق وملحقات دیگ بخار نیزبایدتوجه کافی نمود،پس از خشک کردن باهوای گرم می توان از هوای فشرده جهت خارج ساختن آب ازلوله استفاده کرد.

تمیزکردن سطوح داخلی(سمت آب)

شستشوی شیمیایی

شستشوی شیمیایی یکی ازمراحل راه اندازی دیگ بخار بعدازتعمیرات کلی ویا تشکیل فوق العاده رسوب یا سایر ترکیبات درداخل دیگ بخار به علت اختلال درفرآیند بهینه سازی آب است

شستشوی شیمیایی دیگ بخار هنگام راه اندازی اولیه دیگ های نوبه منظور تمیزکردن روغن، گریس وسایرذرات به جای مانده درزمان ساخت آنها وبه خصوص پس ازمنبسط کردن لوله ها (هنگام رول کردن آنها)دردیگ های لوله آبی ،انجام می گیرد،شستشوی شیمیایی

معمولا یک جوشش قلیایی است که ترکیبی از سود سوزآور ،کربنات کلسیم وتری سدیم فسفات ،یاموادشیمیایی ویژه به نسبتهای معینی که سازندگان دیگ ها مشخص می کنند

به آب دیگ بخار اضافه می شوند.سیپس دیگ را به منظوربالا بردن دمای فلز ومحلول درون آن روشن می کنند تا روغن وگریس از فلزجدا شده وآب در دیگ بخار جریان یابد. پس ازجوشش ، تمام رسوبها ومواد ته نشین شده درمخزنهاوسرشاخه لوله ها،خارج شده ودیگ بخار راباآب تمیزشستشو می دهند.

شستشوی اسیدی نیز درزمان راه اندازی دیگ بخار جهت خارج سازی لایه های رسوبی حاصل ازHot rolling وترکیبات سیلیسی ازقسمتهای تحت فشار (بالای۶۴ bar)صورت می گیرد،زیرادرفشارهای بالا شرایط آب دیگ بخار از حساسیت بیشتری برخورداراست.

به طور کلی دراین شستشوازیک محلول اسید رقیق وماده شیمیایی کند کننده فعل و انفعال جهت حفاظت سطوح دیگ بخار درمقابل خوردگی اسیدی استفاده می شود.محلول اسیدی توسط تلمبه ای درسراسردیگ به چرخش درمی آیدتاکلیه اجزاء آن را تمیز نماید

اجرای این عمل توسط چرخش طبیعی آب ،به علت وجودمدارهای متعدد وموازی آب دیگ بخاربه آسانی انجام نمی گیرد. این شستشو باید توسط کارشناسان مجرب باامکانات کافی و تهمیدات لازم جهت تخلیه دیگ بخار انجام شود.

خارج سازی رسوبات وغیره ،که درضمن شستشو ایجادشوند باوسایل مکانیکی توسط پاک کننده های چرخشی واستفاده از گردنده های قابل ارتجاع صورت می گیرد.

دیگ های مدرن فشاربالا که ازلوله های جوشی استفاده می کنند،ازنظردستیابی به اجزای دیگ بخار به خصوص درمحفظه احتراق ولوله های پیش گرمکن آب تغذیه(اکونومایزر)بسیارمحدود هستند،بنابراین فقط به کمک شستشوی اسیدی تمیز می شوند.موادشیمیایی مصرفی بستگی به نوع رسوبات داردکه توسط متخصصهای این فن معرفی واجرا می گردد.

به طورکلی شستشوی شیمیایی گران وپرزحمت است ،بنابراین جلوگیری از ایجاد رسوب اجرای صحیح بهینه سازی آب است.

رسوبات موجود درداغ کننده های بخارکه براثرتراوش املاح یاغلیان آب حاصل می شود توسط شستشوی باآب خارج می گردد.

دمیدن بخار :

قبل از راه اندازی توربین های بخار،ابتدا تمام شبکه داغ کننده بخار ولوله های مربوطه را با بخارآب شستشو می دهند.برای این منظور پس ازروشن کردن دیگ بخار ،تمام شبکه داغ کننده بخار ولوله های مربوطه را تانزدیک توربین ،بابخار آب وباسرعتی بالاتر از MCR به محلی کم فشار (معمولا فضای باز)بادمیدن بخار شستشو می دهند.درمقابل دهنه خروجی بخار صفحه فولادی صافی قرارمی دهندکه بابرخورد ذرات ناخالص ناشی از رسوبات وفلزهای جوشکاری ،خراشهایی براین صفحه واردشود. دمیدن بخار وتعویض صفحه تاقطع کامل خراشها واطمینان از تمیزشدن کامل مسیربخار ادامه می یابد.برای ایمنی بیشتر،می توان لوله کشی ویژه ای جهت خروج بخار درنظرگرفت.

درمجموعه ای ازدیگ های بخار،باگسترش لوله کشی شبکه ومصرف کننده های مختلف، توجه بیشتری به پاک شدن مسیربخار ضرورت دارد.

مطالب مرتبط :

روشهای گزارش غلظت ناخالصیها- بهینه سازی آب دیگ بخار-۲

کف کردن دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۳

نحوه محاسبه زیرآب ناپیوسته و مقایسه انواع زیرآب – بهینه سازی آب دیگ بخار -۴

اهداف بهینه سازی آب بویلر – بهینه سازی آب دیگ بخار-۵

ناخالصی های رسوب زا در دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار – ۶

فرایند بهینه سازی آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۷

نرم کنندگی و بهینه سازی آب دیگ بخار – ۸

هواگیری فیزیکی آب دیگ بخار – بهینه سازی آب دیگ بخار-۹

 

منبع مطالب :کتاب تکنولوژی دیگ های بخار صنعتی تالیف David Gunn & Robert Horten و با ترجمه مهندس رفیعی پور

 

! کپی ممنوع  * استفاده از مطالب این سایت فقط با ذکر نام منبع بلامانع می باشد  * کپی ممنوع  !

 

انواع دیگ های(بویلرهای) بخار مشهد بویلر انواع دیگهای(بویلرهای)روغن داغ مشهد بویلر انواع دیگ های(بویلرهای) آبگرم(آبداغ)-دیگ فولادی مشهد بویلر بخارشوی-کارواش-تجهیزات موتورخانه-روغن حرارتی-هیتر هوای گرم فیلترشنی-مبدل حرارتی-سختی گیر-موگیر و صافی-منبع کوئل دار مقاللات تخصصی بویلر(دیگ بخار)-نرم افزارهای تخصصی-استانداردهای فنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 3 =